Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”seloste”) kerrotaan, kuinka Näkövammaisten liitto ry käsittelee henkilötietoja Annansilmät-lahjoittajarekisterissä.

 • Rekisterinpitäjä
  Sovellettavan tietosuojalainsäädännön (tai tietosuoja-asetuksen) mukainen rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry. Näkövammaisten liitto ry vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
  Rekisterinpitäjän yhteystiedot
  Näkövammaisten liitto ry
  Y-tunnus: 0202748-5
  postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
  käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
  Yhteyshenkilö
  varainhankintajohtaja Rami Björkberg
  Näkövammaisten liitto ry
  postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
  käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
  Yhteydenotot
  p. 09 3960 4545 (arkisin 9–12) tai 09 396 041 (vaihde)
  Tietosuojavastaava
  vs. lakimies Elina Ketonen, Näkövammaisten liitto ry
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  Näkövammaisten liitto ry:n Annansilmät-lahjoittajarekisteri on perustettu vuonna 1991, ja sitä käytetään osoitelähteenä vapaaehtoisten lahjoitusten keräämiseksi näkövammaistyöhön.
  Henkilötietoja käytetään:
  Lahjoitusten käsittelyyn, arkistointiin ja kirjanpitoon
  Asiakassuhteen ylläpitoon
  Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
  Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen
  Käytämme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme esimerkiksi käsitellä lahjoituksia. Haluamme myös kertoa lahjoittajille Näkövammaisten liiton työstä näkövammaisten hyväksi ja siitä, mitä heidän tuellaan on saatu aikaan.
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.
 • Henkilötietojen kerääminen
  Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan lahjoittajilta suoraan, eri lahjoitusten tai muiden yhteydenottojen yhteydessä. Tämän lisäksi hankimme henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme, jotka tarjoavat henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluita. Kun lahjoittaja käyttää verkkosivustoamme, keräämme tietoa, joka voidaan lukea henkilötiedoksi. Lahjoitushistoriasta voimme luoda tilastollisin keinoin henkilötiedoiksi katsottavia tietoja.
  Asiakkaan itsensä antamat tiedot
  Tunnistautumistiedot, kuten nimi
  Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  Laskutustiedot ja maksuvälinetiedot
  Tiedot organisaatiosta, kuten yritys
  Luvat tai kiellot yhteydenottoihin
  Lahjoitusten tai muiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot
  Selaushistoria
  Päätelaitteen tunnistustiedot
  Verkkokaupan tapahtumat, kuten ostoskorilisäykset ja lahjoitukset
  Lahjoitushistoriasta päätellyt tiedot
 • Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
  Pääasiassa henkilötietoja käsittelee Näkövammaisten liiton henkilökunta. Rekisterin tietoja luovutetaan myös ulkopuolisille yrityksille henkilötietojen päivitystä, analysointia, postitusta tai muuta markkinointia varten. Kaikkien yritysten kanssa on tehty käsittelysopimukset ja käsittelijä huolehtii henkilötiedoista huolellisesti noudattaen asetuksen säännöksiä ja rekisterinpitäjän kanssa tehtyä sopimusta.
 • Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
  Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.
 • Henkilötietojen säilyttäminen
  Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Rekisteristä tehdään poistoja säännönmukaisesti kun on kulunut noin viisi (5) vuotta rekisteröidyn viimeisestä lahjoituksesta, jolloin asiakassuhde katsotaan päättyneeksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.
 • Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja tai käyttää niitä suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai poistamiseen lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 • Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi:
 • p. 09 3960 4545 (arkisin 9-12)
 • sähköpostitse tietosuoja@nkl.fi tai
 • kirjeitse Näkövammaisten liitolle osoitetulla pyynnöllä (osoitetiedot yllä).
 • Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen: p. 029 566 6700 (vaihde), tietosuoja@om.fi.
 • Tietoturva
  Noudatamme erityistä huolellisuutta käsitellessämme henkilötietoja. Henkilöstömme ja käyttämämme alihankkijat on koulutettu tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ja kaikki ovat sitoutuneet salassapitosopimukseen.
  Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
  Sähköisessä muodossa oleva aineisto
  Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat salasanoilla, kryptaamalla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedonsiirrot tapahtuvat suojatuilla palvelinyhteyksillä ja siirrettävät tiedostot on vielä erikseen salattu.
  Paperisessa muodossa oleva aineisto
  Aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa tiloissa ja käsittelyn jälkeen paperinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.
 • Selosteen muuttaminen
  Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.